Rząd wsłuchując się w głosy zarówno krajowych jak i zagranicznych przedstawicieli branży transportowej w Rozporządzeniu MZ z dnia 20 marca 2020 r. dokonał zwolnienia z kwarantanny kierowców zawodowych z obowiązkowej 14 dniowej kwarantanny. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem  obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku:

  • przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym
  • przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr561/2006Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr3820/85WE (Dz.Urz. UEL102 z11.04.2006, str.1, z późn. zm. 2), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art.  31 ust .1  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z2019r. poz.1412).

Oznacza to, że zarówno kierowcy wykonujący przejazd przez granicę pojazdem ciężarowym jak i osobowym celem odbioru odpoczynku na terenie kraju pozostają zwolnieni z kwarantanny. Również przepisy wskazują, że kierowcy z innych krajów przebywający za granicą (np. Ukraina, Białoruś, itp. ) na urlopach, a wracający celem rozpoczęcia pracy pozostają wyłączeni z kwarantanny.

Zaleca się, aby na tą okoliczność sporządzić dla kierowcy:

– zaświadczenie (tzw. urlopówka) ze wskazaniem okresu dojazdu do pojazdu / dojazdu do bazy lub urlopu

– kserokopię umowy o pracę,

– oświadczenie pracodawcy o wykonywanej pracy

– świadectwo kierowcy dla obcokrajowców.

 

 

    Categories: Aktualności