Naruszenia powstające podczas codziennej pracy w zakresie czasu pracy kierowców oraz obsługi tachografów stanowią dla wielu firm poważny problem podczas kontroli drogowej oraz w siedzibie przedsiębiorstwa. Zarówno Inspekcja Transportu Drogowego jak i Państwowa Inspekcja Pracy może przeprowadzić tzw. kontrolę drogową obejmującą analizę naruszeń z wybranego okresu czasu (najczęściej kilka miesięcy). Istnieją jednak sposoby na przygotowanie się do kontroli, które mogą zminimalizować wysokość kary, nawet w sytuacji gdy kierowcy popełnili naruszenia.

  1. Archiwizacja wydruków z tachografu – w przypadku wielu firm wydruki są bagatelizowane. Najczęściej kierowcy nie oddają wydruków właścicielowi firmy po okresie 28 dni. Wydruki natomiast stanowią bardzo ważny dokument, na równi z danymi z kart kierowców oraz wykresówkami. Sensownie opisane wydruki mają także podczas kontroli dość duże znaczenie i bardzo często powodują, że kontrolujący nie nalicza kary za naruszenia, co do których został sporządzony i opisany wydruk. Zbierając więc wydruki od kierowców można uniknąć wysokiej kary. Należy więc pamiętać by wprowadzić i egzekwować w przedsiębiorstwie obowiązek oddawania wydruków.
  2. Wydruki dzienne – metoda ta jest zdecydowanie bardziej pracochłonna i wymaga rzetelności od zatrudnionych pracowników. Polega na wprowadzeniu obowiązków wykonywania codziennych wydruków, a następie ich oddania po zakończeniu miesiąca. Dzięki temu istnieje możliwość opisania naruszenia jeżeli nie zostało ono zauważone przez kierowcę, a ujawniono je podczas analizy danych. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie pozwalające na „wybronienie się” z większości naruszeń w przypadku kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa. Tak jak wcześniej wspomniano wydruki zarówno dla funkcjonariuszy ITD, jak i inspektorów PIP mają najwyższą wagę.
  3. Upomnienia i nagany – w przypadku gdy naruszenie zostało ujawnione po analizie danych z tachografu i/lub karty kierowcy, a nie posiadamy za nie wydruku jedyną możliwością na uniknięcie kary jest upomnienie pracownika. Kiedy dany pracownik nadal będzie popełniał podobne naruszenia powinniśmy udzielić mu kary nagany. Uwzględnienie upomnień lub nagan, w każdym przypadku zależy od oceny funkcjonariusza dokonującego kontroli.
  4. Szkolenia dla kierowców – kierowcy popełniający dużo naruszeń powinni przejść szkolenie w zakresie prawidłowej obsługi tachografów oraz przepisów rozporządzenia 561/2006/WE. Szkolenie może przeprowadzić pracodawca, zarządzający transportem lub firma zewnętrzna. Każde szkolenie należy dokumentować poprzez listę obecności oraz program kursu.
  5. Zwolnienie dyscyplinarne – jeżeli pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia przepisów pomimo udzielenia mu wcześniej kar upomnienia lub nagany, istnieje możliwość uniknięcia kary poprzez zwolnienie go, w trybie bez wypowiedzenia. Należy pamiętać, by jako przyczynę wskazać dokładnie rodzaj i zakres popełnionego naruszenia oraz jego wagę. Uwzględnienie zwolnienia dyscyplinarnego, w każdym przypadku zależy od oceny funkcjonariusza dokonującego kontroli.
  6. Zachęty dla kierowców – każdorazowo podczas kontroli dokonuje się oceny w jakim stopniu firma przeciwdziała powstawaniu naruszeń. W tym przypadku skuteczne mogą być zachęty finansowe dla kierowców za przepisową pracę w postaci premii i dodatków. Oczywiście tego typu dodatkowe elementy wynagrodzenia powinny być zdefiniowane w dokumentach regulujących pracę w danej firmie.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku to kontrolujący dokonuje oceny zgromadzonych dowodów i podejmuje decyzję o nałożeniu kary. Jeżeli firma będzie potrafiła udowodnić, że rzetelnie dokonuje analizy czasu pracy, posiada wydruki oraz niezbędne dokumenty, a także przeciwdziała naruszeniom kontrolujący z pewnością uwzględni to podczas wydawania decyzji. Jednocześnie przedsiębiorstwo ma większe szanse na pozytywne rozparzenie odwołania lub skargi. Każdy przewoźnik powinien pamiętać by gromadzić i przechowywać wszystkie dokumenty odnoszące się do czasu pracy kierowców. Mogą być one szczególnie istotne w procedurze oceny dobrej reputacji.

Categories: Aktualności