W ramach usługi rozliczenie płacy minimalnej w Danii oferujemy:

 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy na terenie Danii w języku duńskim
 • Rozliczenie czasu pracy w Danii i należnego wynagrodzenia,
 • Pomoc w zgłoszeniu pracowników oddelegowanych do Danii,
 • Pomoc podczas kontroli,
 • Doradztwo w zakresie niderlandzkiej płacy minimalnej.

Szczegółowy opis usługi rozliczenia płacy minimalnej w Danii

Duńska płaca minimalna dla pracowników branży transportowej obowiązuje  od 1 stycznia 2021 r. Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia minimalnego stanowi obowiązek wszystkich przedsiębiorstw, których kierowcy wykonują przewozy kabotażowe i transport kombinowany na terenie Danii. Nasi klienci otrzymują rozliczenie zgodne z niderlandzkimi przepisami dotyczącymi pracy kierowców oraz dyrektywą 96/71/WE. W należnym wynagrodzeniu uwzględniamy ryczałt noclegowy, w części która nie jest wykorzystywana na pokrycie kosztów spania w kabinie pojazdu lub kosztów noclegu. Optymalizujemy wysokość wypłacanego wynagrodzenia, jego składników oraz wysokości stawek przysługujących za zagraniczną podróż służbową w taki sposób by wyrównanie było możliwie jak najniższe, a przewoźnik mógł spełnić wszystkie wymogi przewidziane w ustawie o holenderskiej płacy minimalnej. Ewidencja czasu pracy kierowcy, delegacje oraz rozliczenie stanowią spójną całość.

W ramach rozliczenia niderlandzkiej płacy minimalnej wykonamy:

 • oszacowanie godzin pracy na podstawie danych z tachografu i karty kierowcy,
 • rozliczenie podróży służbowej,
 • oszacowanie należnego wynagrodzenia oraz ewentualnych dopłat,
 • imienny raport i ewidencję w języku duńskim.

W celu rozliczenia płacy minimalnej klient dostarcza:

 • skan umowy o pracę w celu optymalizacji,
 • wykaz przejść granicznych na podstawie karty drogowej lub dane z GPS,
 • odczyt z karty kierowcy.

Rozliczenia przygotowujemy w wymaganych terminach i przesyłamy w postaci elektronicznej do klienta. Rozliczenie realizujemy w ramach kompleksowej usługi rozliczenia czasu pracy kierowcy i nie pobieramy dodatkowych opłat. Rozliczenie odbywa się na podstawie karty kierowcy oraz informacji o przejściach granicznych. Rozliczenie holenderskiej płacy minimalnej dla kierowców wykonywane jest po zakończeniu miesiąca w terminie do 7 dni roboczych.