Jeżeli otrzymali Państwo karę finansową w następstwie kontroli Inspekcji Transporty Drogowego (ITD), Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego służymy pomocą w sporządzeniu odwołania. Od wszystkich decyzji administracyjnych można się odwołać lub złożyć skargę.

BRK pomoże zarówno w sporządzeniu odwołania od kary nałożonej podczas kontroli na drodze, jak i w siedzibie przedsiębiorstwa. Sporządzamy również odwołania od mandatów i kar nakładanych w zakresie czasu pracy kierowców przez służby zagraniczne. Proces składania odwołania jest najczęściej czasochłonny ponieważ wymaga postępowania dwuinstancyjnego, a jeżeli takie działanie nie osiągnie skutku – postępowania przed sądem. Współpracująca z nami kancelaria prawna po zapoznaniu się ze sprawą przygotuje dla Państwa dokumenty oraz pisma procesowe. Jeżeli ze względu na zarzuty oraz materiał dowodowy dalsze postępowanie będzie miało niewielkie szanse na pozytywne rozstrzygnięcie, klient otrzymuje informację na podstawie, której może zdecydować o dalszych krokach działania.

Przykładowe sprawy od których można się odwoływać:

  • kara z powodu naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy, nałożona na przedsiębiorstwo w wyniku kontroli na drodze,
  • kara za niepełne lub niewłaściwe rejestrowanie czasu pracy kierowcy,
  • kara za używanie przez kierowce niedozwolonych urządzeń rejestrujących,
  • kara za brak terminowego odczytu danych z karty kierowcy,
  • kara za przewóz nielegalnych imigrantów,
  • kara za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w przedsiębiorstwie w zakresie czasu pracy kierowców,
  • kara za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w przedsiębiorstwie w zakresie archiwizacji danych,
  • kara za inne naruszenia powstałe z winy kierowcy.

Po przekazaniu pisma o nałożeniu karty poinformujemy o możliwości podjęcia działań w sprawie.