Z powodu dynamicznych zmian należy śledzić bezpośrednie komunikaty władz Państwowych i sanitarnych!

Od godziny 00:00 w niedzielę zostaje ograniczony ruch graniczny na wszystkich granicach Polski w związku z rozprzestrzenianiem koronawirusa (COVID-19) Jednocześnie należy podkreślić, że wprowadzone ograniczenia nie dotyczą kierowców zawodowych i transportu drogowego ładunków. Przepływ towarów i ładunków nadal pozostaje otwarty, również na terenie innych krajów.

Uwaga! Zgodnie z oficjalnym komunikatem GITD zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów. Kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny.

Zaleca się więc ograniczenie liczby podmian kierowców w okresie kolejnych dwóch tygodni, jeżeli jest taka możliwość organizacyjna. Rozwiązaniem jest zapewnienie powrotu pojazdem ciężarowym na zmianę kierowców do Polski.

 

Poniżej najważniejsze informacje związane z ruchem granicznym:

 1. Czy kierowca zawodowy musi przechodzić kwarantannę

Nie. Kwarantanna nie dotyczy zgodnie z §2. pkt. 5 rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Przepisów odnośnie 14 dniowej kwarantanny nie stosuje się w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym. Zwolnienie z kwarantanny dotyczy tylko kierowców, którzy przekraczając granicę wykonują przewóz drogowy.

 2. Czy kierowcy będący obywatelami innych krajów np. Ukrainy mogą wjechać do Polski ?

Tak. Ograniczenie wjazdu cudzoziemców na teren Polski, o którym mowa w ROZPORZĄDZENIU MSWIA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych wskazuje, że zakaz wjazdu nie dotyczy:

 • cudzoziemców posiadający Kartę Polaka
 • cudzoziemców posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemców posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Oznacza to, że kierowcy zawodowi z Państw trzecich np. Białoruś lub Ukraina mogą swobodnie wjechać na teren Polski zarówno pojazdem ciężarowym jak i osobowym jeżeli posiadają jeden z wyżej wskazanych dokumentów.

 1. Jakie dokumenty należy mieć by przekroczyć granicę

Przepisy rozporządzenia MSWIA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych oraz rozporządzenie MZ w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych nie określają szczegółowo zakresu dokumentów w jakie należy wyposażyć kierowcę. Racjonalnym jest więc wyposażenie pracowników w dokumenty w przypadku, których służby dokonujące kontroli granicznych nie będą miały wątpliwości, co do statusu osoby przekraczającej granicę celem uniknięcia nieporozumień.

Z pewnością dla bezpieczeństwa, kierowca powinien posiadać:

 • kserokopię umowy o pracę
 • świadectwo kierowcy (obcokrajowcy),
 • w przypadku obcokrajowców Kartę Polaka lub pozwolenie na pracę

Należy bezwzględnie wyposażyć kierowców w środki ochrony osobistej:

 • maseczki ochronne na twarz,
 • rękawice ochronne,
 •  płyny do dezynfekcji rąk,
 • okulary ochronne (nie wymagane, ale zalecane).

Zaleca się również zachowanie przez kierowców zawodowych szczególnych środków ostrożności związanych z nie opuszczaniem pojazdów bez potrzeby oraz unikania większych zbiorowisk ludzkich jak np. biura czy teren hal produkcyjnych i magazynów. Kontakt z innymi osobami powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, a po każdym kontakcie kierowca powinien zdezynfekować ręce.

W przypadku innych krajów, które zamknęły lub mogą zamknąć granice transport ładunków nadal pozostaje dozwolony. Nic nie wskazuje na ten moment by podjęto decyzje o zakazie ruchu pojazdów ciężarowych ze względu na trudne do przewidzenia skutki zaburzenia łańcuchów logistycznych i produkcyjnych. Aktualnie ruchu pojazdów towarowych do Włoch odbywa się bez większych zakłóceń. Należy jednak spodziewać się wydłużonego czasu oczekiwania na granicach wewnętrznych poszczególnych krajów, co ma związek z wnikliwymi kontrolami sanitarnymi i granicznymi.  

 1. Ruchu pojazdów ciężarowych na granicach Słowacji i Danii

Granice Słowacji i Danii pozostają otwarte dla przypływu ładunków. Kierowcy pojazdów ciężarowych mogą swobodnie przejechać przez granicę wskazanych krajów, wymagane jest jednak posiadanie środków ochrony osobistej.

 1. Zniesienie zakazów ruchu pojazdów ciężarowych w Niemczech

W związku z problemami w zaopatrzeniu na terenie Niemiec w landach takich jak: Bawaria, Meklemburgia-Pomorze Przednie zniesiono zakaz ruchu pojazdów ciężarowych obowiązujący w niedziele i święta. W przypadku Bawarii zniesienie zakazu dotyczy wszystkich towarów oraz przejazdów na pusto, natomiast w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie środków żywnościowych, higienicznych i medycznych. Zniesienie ograniczeń obowiązuje do odwołania.

6 . Zniesienie zakazu ruchu pojazdów ciężarowych w Austrii, Czechach i na Węgrzech

Na Węgrzech do odwołania znosi się zakaz ruchu pojazdów ciężarowych obowiązujący w niedziele i święta.

W Republice Czeskiej znosi się całkowicie zakaz ruchu obowiązujący w dniach wolnych po Autostradach i drogach klasy I. Zezwolenie na ruchu pojazdów ciężarowych obowiązuje do odwołania.

W Austrii znosi się zakaz ruchu weekendowego wzdłuż korytarza transportowego przez przełęcz Brenner do odwołania (prawdopodobnie 3 kolejne weekendy).

Categories: Aktualności