Uwaga! W związku z wejściem w życie od 2 lutego 2022 r. przepisów Pakietu mobilności artykuł jest nieaktualny i ma jedynie charakter historyczny. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozliczania płac zagranicznych (sektorowych) w transporcie drogowym, w tym również płacy zagranicznej na terenie Austrii.

Płaca minimalna w Austrii obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Jest to kolejne takie uregulowanie, które zostało wprowadzone po przepisach niemieckich (Milog) i francuskich (Loi Macron). Dotyczy wszystkich przewoźników wykonujących zadania transportowe na terenie tego kraju (załadunek, rozładunek, kabotaż). Przewoźnik przed dokonaniem każdej operacji transportowej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia przy pomocy formularza internetowego ZKO-3.  Sama kwestia naliczania wynagrodzenia w przypadku tego kraju nie jest skomplikowana, głównym problemem jest szczegółowy zakres zgłoszenia obejmujący między innymi dane nadawcy, adresy wyładunków oraz załadunków. Tym samym w przypadku firm nie posiadających stałych zleceń, każdy transport wykonywany w obszarze Austrii wiąże się z dokonaniem zgłoszenia.

Zgodnie przepisamu LSD-BG nie ma obowiązku posiadania stacjonarnego przedstawiciela, szczególnie jeśli chodzi o transport. Dokumenty pracowników mobilnych powinny znajdować się w pojeździe. Tym samym pełnomocnikiem przedsiębiorstwa na terenie Austrii jest kierowca, który musi mieć możliwość okazania niezbędnych dokumentów.  Do dokumentów tych zaliczamy:

• dokument Al (E101) dotyczący ubezpieczenia społecznego przetłumaczony na język niemiecki,
• kopia zgłoszenia delegowania (ZKO3) – wyjątkowo dopuszcza się wersję elektroniczną,
• dokumenty dotyczące wynagrodzenia:

 1. umowa o pracę (przetłumaczoną),
 2. potwierdzenia wypłaty (księgowe dowody dokonania wypłaty),
 3.  pozwolenie na pracę (dotyczy pracowników z poza UE),
 4. ewidencja czasu pracy.

Szczegółowa procedura zgłoszenia została przedstawiona w prezentacji lub w wersji PDF. W celu przejścia na stronę zgłoszenia należy kliknąć na link – ZKO3-T.

ZKO3-Austria

Stawka wynagrodzenia 

Minimalna stawka wynagrodzenia ustalana jest na podstawie układu zbiorowego, z czego minimalnie wynosi ona 9,34 €, natomiast maksymalnie 11,33 € w zależności od staży pracy, długości zatrudnienia oraz rodzaju pojazdu. Ponadto przewiduje się wypłatę diety, wynagrodzenia za nocleg oraz nadgodziny.


Płaca minimalna w Austrii – zasady rozliczania 

Do czasu pracy kierowcy na terenie Austrii zaliczamy:

 • czas jazdy,
 • czas innej pracy,
 • czas gotowości.

Tygodniowy czas pracy analogicznie jak w Polsce wynosi 40 godz. tygodniowo. Planowany wymiar pracy powinien mieścić się w przedziale od 05:00 – 20:00. W soboty natomiast od 05:00 – 15:00.

Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy (40 godz,) powoduje powstanie nadgodzin 50%, przekroczenie natomiast godzin planowanego wymiaru czasu pracy nadgodziny 100%.  Ponadto pracownikowi przysługuje dodatkowa dieta na wyżywienie w wysokości 26,40 EUR za każdy dzień. Dieta nie przysługuje jeżeli praca trwa mniej niż 3 godziny. Jeżeli pracownik pracuje mniej niż dobę, za każdą godzinę przysługuje 1/12 diety. Dodatkowo za każdy nocleg w kabinie należy wypłacić 15 EUR ryczałtu.

Jeżeli kwota wypłaconych w Polsce należności z tytułu podróży służbowej jest większa niż należne diety w Austrii można zaliczyć ich nadwyżkę do wynagrodzenia minimalnego.


Kary w przypadku nie wywiązania się z przepisów ustawy o płacy minimalnej w Austrii (o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego)

 • Nie wypłacenie należnego wynagrodzenie lub braki dokumentów płacowych – kara do 10 000€ (w przypadku powtórzenia do 20 000€). Może być również orzeczony zakaz świadczenia usług na terenie Austrii.
 • Zaniechanie zgłoszenia wyjazdu – kara do 5000€ (w przypadku powtórzenia do 10 000€).
 • Braki w dokumentach – kara w wysokości do 5000€ (w przypadku powtórzenia do 10 000€).
 • Odmowa wglądu w dokumenty oraz utrudnianie kontroli płac – kara w wysokości -10 000€ (w przypadku powtórzenia do 20 000€). Może być również orzeczony zakaz świadczenia usług na terenie Austrii.