W ramach usługi rozliczenie płacy minimalnej w Austrii oferujemy:

 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowcy na terenie Austrii.
 • Rozliczenie czasu pracy w Austrii i należnego wynagrodzenia.
 • Doradztwo w zakresie austriackiej płacy minimalnej.
 • Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ZKO 3.

Szczegółowy opis usługi rozliczenia płacy minimalnej w Austrii

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie firmy wykonujące przewóz międzynarodowy oraz kabotaż zobowiązane są przygotować rozliczenie płacy minimalnej w Austrii, jeżeli operacje te były wykonywane na terenie tego kraju. Pracodawca przed rozpoczęciem przewozu powinien dokonać zgłoszenia pracowników przy pomocy formularza ZKO 3, w którym podaje się informację osobowe firmy oraz pracownika. Przedsiębiorstwo nie musi wyznaczać przedstawiciela w Austrii ponieważ, w przypadku transportu drogowego to kierowca zobowiązany jest posiadać w pojedzie wszelkie niezbędne dokumenty. Każde przedsiębiorstwo, które wykonuje przewozy na terenie Austrii (za wyjątkiem tranzytu) powinno:

 • uzyskać druk A1 z ZUS,
 • sporządzić zgłoszenie  ZKO 3,
 • przetłumaczyć umowę o pracę na język niemiecki,
 • prowadzić ewidencje czasu pracy kierowców,
 • sporządzić rozliczenie płacy minimalnej w Austrii
 • posiadać w pojedzie na wypadek kontroli niezbędną dokumentację w zakresie wynagrodzenia minimalnego w Austrii (ZUS A1, umowę o pracę, ewidencję czasu pracy, potwierdzenie rozliczenia płacy minimalnej w języku niemieckim, listę płac).

Oferujemy kompleksowe rozliczenie płacy minimalnej w Austrii. Rozliczenie opiera się na:

 • przygotowaniu ewidencji czasu pracy w Austrii na podstawie danych z tachografu,
 • rozliczeniu delegacji,
 • rozliczeniu należnej płacy minimalnej oraz ustaleniu ewentualnej dopłaty,
 • sporządzeniu imiennego raportu i ewidencji w dwóch językach.

W celu rozliczenia płacy minimalnej klient dostarcza:

 • jednorazowo skan umowy o pracę w celu optymalizacji,
 • wykaz przejść granicznych na podstawie karty drogowej lub dane z GPS,
 • odczyt z karty kierowcy.

Rozliczenia przygotowujemy w wymaganych terminach i przesyłamy w postaci elektronicznej (w języku polskim oraz niemieckim) do klienta. Rozliczenie płacy minimalnej w Austrii jest bezpłatne dla naszych klientów. Dodatkowo przygotujemy zgłoszenie pracowników na formularzu ZKO 3.

Zupełnie niespodziewanie od dnia 1 stycznia 2017 r. na terenie Austrii zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące delegowania pracowników w transporcie w ramach austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego. Każdy przedsiębiorca wykonujący przewóz kabotażowy lub podejmujący/przywożący ładunek do Austrii powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia. Zgłoszenia dokonywane są w formie elektronicznej poprzez stronę  – > i opcja Web formulare. Na pasku u góry udostępniono tłumaczenie formularza w języku polskim.

Formularz oprócz standardowych informacji o firmie zawiera również informację o zleceniodawcy wykonywanego transportu. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że nie ma obowiązku wyznaczania przedstawiciela na terenie Austrii. Tym samym w sekcji nr 3 zaznaczamy opcję “osoba z kręgu pracowników oddelegowanych do Austrii”,to kierowcy są zobowiązani do przechowywania dokumentacji zgłoszeniowej w miejscu pracy (=w pojeździe).

Kierowca musi więc przy sobie posiadać przetłumaczone na język niemiecki:

 • potwierdzenie zgłoszenia,
 • umowę o pracę,
 • potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia (przelew lub inny dokument płacowy),
 • ewidencję czasu pracy w Austrii.

Dodatkowo pracodawcy powinni wyposażyć kierowców w dokument A1/E101 potwierdzający ubezpieczenie społeczne w ZUS. Pracownicy z Ukrainy dodatkowo okazują pozwolenie na pracę.

Przedsiębiorstwo może również wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania na terenie Austrii. Zgodnie z komunikatem przestrzeganie obowiązujących przedsiębiorstwa przepisów administracyjnych z reguły odpowiada osoba fizyczna, która została powołana do reprezentacji na zewnątrz (czyli sam przedsiębiorca lub np. w przypadku sp. z o.o. członek zarządu wpisany do rejestru handlowego). Tę odpowiedzialność MOŻNA przenieść na odpowiednią osobę (np. kierownika filii, kierownika budowy lub kierownika regionalnego). Zarówno w przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy, jak również w przypadku osoby prawnej istnieje możliwość (lecz nie zobowiązanie!) wyznaczenia „odpowiedzialnych pełnomocników“ w szczególnych przypadkach. Z reguły ma to sens w przypadku przedsiębiorstw o większym zasięgu działania lub większej ilości zakładów pracy lub miejsc pracy.

W takim przypadku należy wypełnić druk

ZKO – 1A – https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B05eb87a3bde44777a9cc4a63df091bb3&lang=pl

ZKO – 1Z – https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/ZKO1-Z.pdf