Uwaga! W związku z wejściem w życie od 2 lutego 2022 r. przepisów Pakietu mobilności zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozliczania płac zagranicznych (sektorowych) w transporcie drogowym, w tym również płacy zagranicznej na terenie Niderlandów.

W ramach usługi rozliczenie płacy minimalnej w Holandii oferujemy:

  • Przygotowanie ewidencji czasu pracy na terenie Holandii w języku niderlandzkim
  • Rozliczenie czasu pracy w Holandii i należnego wynagrodzenia,
  • Pomoc podczas kontroli,
  • Doradztwo w zakresie niderlandzkiej płacy.

Szczegółowy opis usługi rozliczenia płacy sektorowej w Holandii

Niderlandzka płaca minimalna dla pracowników branży transportowej obowiązuje  od 1 marca 2020 r. Rozliczenie wynagrodzenia minimalnego stanowi obowiązek wszystkich przedsiębiorstw, których kierowcy wykonują zadania transportowe na terenie Niderlandów. Nasi klienci otrzymują rozliczenie zgodne z niderlandzkimi przepisami dotyczącymi pracy kierowców oraz dyrektywą 96/71/WE. W należnym wynagrodzeniu uwzględniamy ryczałt noclegowy, w części która nie jest wykorzystywana na pokrycie kosztów spania w kabinie pojazdu lub kosztów noclegu. Optymalizujemy wysokość wypłacanego wynagrodzenia, jego składników oraz wysokości stawek przysługujących za zagraniczną podróż służbową w taki sposób by wyrównanie było możliwie jak najniższe, a przewoźnik mógł spełnić wszystkie wymogi przewidziane w ustawie o holenderskiej płacy minimalnej. Ewidencja czasu pracy kierowcy, delegacje oraz rozliczenie stanowią spójną całość.

W ramach rozliczenia niderlandzkiej płacy minimalnej wykonamy:

  • oszacowanie godzin pracy na podstawie danych z tachografu i karty kierowcy,
  • oszacowanie należnego wynagrodzenia oraz ewentualnych dopłat,
  • imienny raport i ewidencję w języku niderlandzkim.

W celu rozliczenia płacy minimalnej klient dostarcza:

  • skan umowy o pracę w celu optymalizacji,
  • wykaz odcinków objętych przepisami o delegowaniu (cross-trade i kabotaż),
  • odczyt z karty kierowcy.

Rozliczenia przygotowujemy w wymaganych terminach i przesyłamy w postaci elektronicznej do klienta. Rozliczenie realizujemy w ramach kompleksowej usługi rozliczenia czasu pracy kierowcy i nie pobieramy dodatkowych opłat. Rozliczenie odbywa się na podstawie karty kierowcy oraz informacji o przejściach granicznych. Rozliczenie holenderskiej płacy minimalnej dla kierowców wykonywane jest po zakończeniu miesiąca w terminie do 10 dni roboczych.