Uwaga! W związku z wejściem w życie od 2 lutego 2022 r. przepisów Pakietu mobilności artykuł jest nieaktualny i ma jedynie charakter historyczny. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozliczania płac zagranicznych (sektorowych) w transporcie drogowym, w tym również płacy zagranicznej na terenie Francji.

Płaca minimalna we Francji – rejestracja firmy w nowym systemie SIPSI

Wykonując przewozy na terenie Francji należy wypełnić obowiązek rejestracji pracowników, podlegających francuskiej płacy minimalnej (Loi Macron) poprzez portal SIPSI. Szczegółowa procedura zgłoszenia została przedstawiona w prezentacji lub w wersji PDF.

zgłoszenie SIPSI

Rejestracja w nowym systemie SIPSI od 18-07-2019

Od dnia 30 listopada 2017 r. działa w Polsce system KREPTD.  Jeżeli firmie został już przypisany numer referencyjny, należy go wpisać w pole Références d’immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l’article 16 du règlement européen (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009.  Numer referencyjny można uzyskać poprzez stronę KREPTD. 


Płaca minimalna we Francji – aktualne stawki 

Wykaz aktualnych stawek można znaleźć na oficjalnej stronie z wytycznymi. Stawki te mogą podlegać zmianą w związku z czym należy na bieżąco monitorować ich wysokość.Zasadniczo zgodnie z praktyką kontroli we Francji, kierowcy ciągników siodłowych klasyfikowani są przez służby francuskie w grupie 150M, a więc ich stawka godzinowa wynosi 10,39 EUR. Kierowcy BUS-ów do 3,5 t natomiast powinni być zaszeregowani według klasy 118M, należy więc im wypłacić 10.25 EUR za godzinę pracy.


Czy do Loi Macron zgłaszamy pracowników i zleceniobiorców?

Wykonując przewozy na terenie Francji objęte obowiązkiem rozliczenia płacy minimalnej, tj. kabotaż oraz przewozy z/do Francji należy zgłosić pracowników. Jedynie osoby wykonujące transport na własny rachunek nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia. Osoba taka musi udowodnić, że jest samodzielnym podmiotem na podstawie danych zawartych w licencji lub wpisu do CEIDG lub KRS. Zaleca się przetłumaczenie na język francuski dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa.

Kierowca nie musi posiadać dokumentacji rozliczeniowej oraz potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia. Obowiązkowe jest jednak przekazanie podpisanego zgłoszenia w formie papierowej. Nie ma również potrzeby każdorazowego zgłaszania kierowców, formularz internetowy może posłużyć do zgłoszenia kierowców raz na 6 miesięcy. Jednocześnie zgłoszenie nie oznacza deklaracji, że będziemy wykonywać przewozy na terenie Francji przez 6 miesięcy. Musimy natomiast przekazać kierowcy indywidualną kartę, na której będzie zapisywał czas pracy w Francji. Ponadto właściwe jest również dokonanie zmian w umowach z kierowcami oraz prowadzenia rejestru oraz rozliczeń pracy we Francji.


Czy płaca minimalna we Francji może być rozliczona w oparciu diety i ryczałt noclegowy ?

Do płacy minimalnej we Francji nie są brane pod uwagę jakiekolwiek kwoty wypłacane tytułem zwrotu kosztów, takie jak koszty przejazdów, zakwaterowania lub wyżywienia, także jeśli mają one charakter ryczałtowy. Wskazane ogólne stwierdzenie niestety nie posiada jednolitej interpretacji. Jednocześnie w przypadku ogólnego wynagrodzenia ryczałtowego, pracodawca składa na własną odpowiedzialność deklarację określającą część wynagrodzenia odpowiadającą zwrotowi kosztów zakwaterowania, posiłków oraz – jeżeli dotyczy – także kosztów przejazdów. Ponadto, część wynagrodzenia ryczałtowego, którą pracodawca uważa za odpowiadającą posiłkom pracownika musi zostać wyceniona w sposób obiektywny i możliwy do uzasadnienia w razie kontroli. Ustalając wskazaną kwotę, którą pracodawca chciałby wydzielić z wypłaconego dodatku ryczałtowego z tytułu pracy na terenie Francji może posłużyć się porozumieniem zbiorowym dotyczącym transportu drogowego we Francji.

Dokonując kalkulacji należy również brać pod uwagę, że kierowca który wykonuje odpoczynki w pojeździe powinien rzeczywiście mieć możliwość wyboru innego miejsca zakwaterowania. Zasadne staje się więc pobranie od kierowców oświadczenia, że dobrowolnie zgadzają się wykonywać odpoczynki dobowe w kabinie pojazdu. Tym samym, jeżeli przewoźnik uzyska zgodę pracownika na odpoczynki w samochodzie może dokonać wyodrębnienia części kwoty diet przeznaczonej na wyżywienia.


Ewidencja czasu pracy na potrzeby płacy minimalnej we Francji (Loi Macron)

Nie ma wzoru dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy na terenie Francji. Zasadniczo to przewoźnik określa czas pracy swojego pracownika na terenie Francji, wykorzystując wszystkie dostępne mu środki. Można więc się posłużyć danymi z kart drogowych, GPS, kart drogowych oraz ewidencji papierowych.  Szczegółowa rejestracja rozpoczęcia, zakończenia i przerw w pracy nie będzie w tym przypadku konieczna, choć będzie znaczącym uzupełnieniem zebranych danych.


Kursy walut, a płaca minimalna we Francji (Loi Macron)

Przeliczenie na euro wartości wynagrodzenia wypłacanego w innej walucie powinno zostać przeprowadzone na podstawie ostatniego kursu odniesienia ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny w pierwszym dniu okresu oddelegowania. Firma może wykorzystać kurs na okres półroczny lub krótszy okres.


Składniki wynagrodzenia

Zgodnie z postanowieniami punktu 7 artykułu 3 dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 roku, elementami uwzględnianymi przy wyliczaniu płacy minimalnej we Francji mogą być następujące składniki:

 • wynagrodzenie;
 • wynagrodzenie dodatkowe za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatki do wynagrodzenia (na przykład premia za staż pracy);
 • premie związane z oddelegowaniem (na przykład za rozłąkę i związane z zamieszkaniem w innym kraju);
 • świadczenia w naturze.

Co obejmuje płaca minimalna we Francji ?

W nawiązaniu do artykułu 3§1 dyrektywy 96/71/WE z 16 grudnia 1996 r., postanowienia artykułu L. 1262-4 kodeksu pracy stanowią, że elementy brane pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego we Francji uwzględniane są następujące składniki:

 • wynagrodzenie minimalne (godzinowe lub miesięczne);
 • wynagrodzenie dodatkowe za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatki określone obowiązującymi przepisami lub postanowieniami zawartej umowy.

Należy również pamiętać, że we Francji wynagradzane są jedynie godziny pracy. W szczególnym przypadku gdy kierowcy jadą w ramach załogi podwójnej, czas niepoświęcony przez drugiego kierowcę na prowadzenie pojazdu podczas jazdy (dyżur) jest wynagradzany w 100 %.


Płaca minimalna we Francji – zasady rozliczenia

W odmiennym zakresie, niż w Niemczech, we Francji należy się pracownikowi nie tylko wynagrodzenie za godziny związane z normą lecz również za nadgodziny. O ile kwestia naliczenia samego czasu pracy we Francji raczej nie jest kłopotliwa, o tyle problem dotyczy nadgodzin. Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy został zachowany 35 godzinny tydzień pracy z normą dobową wynoszącą 7 godzin. Za przekroczenia godzin pracy pracownikowi należy się wynagrodzenie za nadgodziny. Standardowa zasada to:

 • 25 % za pierwsze osiem nadgodzin w tygodniu,
 • 50 % za każdą kolejną nadgodzinę.

Sam czas pracy, analogicznie jak w Milog obejmuje czas jazdy, innej pracy, faktycznej dyspozycji, co wynika z dyrektywy 2002/15/WE.

Zgodnie z przepisami francuskimi minimalny okres odpoczynku wynosi 11 godzin (możliwość skrócenia do 9). Kwestia dotycząca ogólnego rozliczania czasu pracy kierowców została wskazana w dekrecie 83-40 będącym analogią do naszej ustawy o czasie pracy kierowców.

Zgodnie ze wskazanym dekretem zostało określone, że należy:

 1. wyliczyć odstęp między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku lub między tygodniowym odpoczynkiem i dziennym okresem odpoczynku bezpośrednio przed lub po nim. Szacowanie amplitudy polega więc na kalkulacji liczby godzin, które upłyneły pomiędzy dwoma odpoczynkami dobowymi lub dobowym tygodniowym.
 2. Wynik obliczony zgodnie z pierwszym punktem dla każdego tygodnia, sumujemy za okres całego miesiąca, a następnie powinniśmy pomnożyć przez 0,75.
 3. Wynik obliczony zgodnie z pierwszym punktem 1 pomniejszamy o 63.
 4. Porównujemy wartości i wybieramy tą większą.
 5. Czas pracy pomniejszmy o wartość wybraną w pkt. 4.
 6. Jeżeli obliczona powyżej wartość znajduje się w przedziale od 12 godzin i 14 godzin to pracownik jest uprawniony do rekompensaty wynoszącej 65% stawki godzinowej kierowcy. Powyżej 14 godzin płacimy 100 %.

Przykład pokazujący jak rozliczana jest płaca minimalna we Francji:

 1. Kierowca pracował 202 godziny w miesiącu.
 2. Skumulowana wartość jego pracy wynosiła zgodnie z art. 6 dekretu 280 godziny.
 3. 280 h * 0,75 = 210
 4. Od 273 h odejmujemy 63 h = 217
 5. Jeżeli wartość z pkt. 3 jest mniejsza niż ta z pkt. 4 to przyjmujemy wartość pkt. 4
 6. Od wartości z pkt 4 217 h odejmujemy rzeczywisty czas pracy tj. 202 h. Otrzymujemy 15 godzin, które stanowią rekompensatę.
 7. Jeżeli obliczona powyżej znajduje się w przedziale powyżej 14 godzin więc musimy wypłacić dodatek za 2 godziny 65% stawki i za 1 godz 100 % stawki.

Powyższe wynika z tego, że normalny zakres dnia pracy nie powinien przekraczać 12 godzin. Więc każda godzina więcej stanowi tzw. „ponad zakres”.

Tabela 1. Zakresy pracy kierowców międzynarodowych

WyszczególnionoKierowca międzynarodowy
Pensum podstawowe43 / tydzień i 559h / kwartał
Maksymalna dzienny zakres pracy12
Tygodniowy zakres pracy56
Maksymalna zakres pracy w kwartale689 h


Przedstawiciel we Francji

Zgodnie z przedstawionym FAQ nie ma szczególnych wytycznych co do przedstawiciela we Francji. Ogólnie jest to osoba przechowująca dane dotyczące rozliczenia płacy minimalnej. Może być to osoba fizyczna lub firma. Może to być również upoważniony pracownik firmy. Kontakt może się odbywać w sposób elektroniczny i nie wymaga się przechowywania dokumentacji w postaci papierowej. Przedstawiciel przechowuje wszelkie dokumenty przez okres 18 miesięcy po zakończeniu wykonywania działalności na podlegającej płacy minimalnej we Francji. Przedstawiciel powinien posiadać numer SIRET. Skorzystaj z naszej oferty przedstawiciela we Francji. 

Źródła:

 1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006064128
 2. https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature.html
 3. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html (wzory i FAQ)
 4. http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/temps-de-travail-transports-routiers/article/transports-routiers-marchandises-la-duree-du-travail-et-la-remuneration (zasady wyliczania płacy kierowców na terenie Francji).