Od początku 2019 r. można zauważyć wzmożone kontrole prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego wobec przedsiębiorstw transportowych. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest najczęściej weryfikacja tzw. bazy eksploatacyjnej.  Sama kontrola nie ogranicza się jednak tylko do sprawdzenia samej bazy, lecz również do szczegółowej weryfikacji czy kontrolowana firma wywiązuje się z obowiązków przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym, w tym kontrolę czasu pracy kierowców. Najczęściej kontrolujących sprawdzają wybrane miesiące (2-3 miesięcy) pod kątem przestrzegania przepisów rozp. 561/2006/WE. Kontrole te przebiegają najczęściej sektorowo, co oznacza że sprawdzeniu podlegają firmy mające swoją siedzibę na określonym obszarze. Tym samym jeżeli firma nie miała w okresie ostatnich 5 lat kontroli można się spodziewać tego typu kontroli spodziewać. Plany kontroli ustalane są przez GITD w Warszawie i przesyłane do jednostek terenowych, które zajmują się sprawdzaniem wytypowanych firm.

Wobec powyższego BRK zaleca bieżącą analizę czasu pracy kierowców, zbieranie wydruków oraz przeciwdziałanie powstawaniu naruszeń.

Categories: Aktualności